โครงการจัดหาทุนสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล