กิจกรรมของกองทุน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำหน่ายเสื้อการกุศล “ทำบุญได้เสื้อ ใส่เสื้อได้บุญ”
 
Read more.
โครงการใส่เสื้อได้บุญทำบุญได้เสื้อ
 
Read more.
กิจกรรม รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
      ผู้สนับสนุน   
Read more.
โครงการรับบริจาคห้องพักและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
Read more.
โครงการจัดหาทุนสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล
Read more.