เกี่ยวกับกองทุน

            กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่สังคมภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ และเป็นที่พึ่งพิงของสังคมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยได้ผนวกด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และการบ่มเพาะนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ด้วยกัน

นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารรัตนเวชพัฒน์ เป็นอาคารโรงพยาบาลสูง ๑๑ ชั้น ขนาด ๑๒๐ เตียง จากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้ให้บริการแก่สังคมภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

แต่ด้วยปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บมีความซับซ้อนมากขึ้น  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทั้งศักยภาพทางการแพทย์ และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับใช้สังคมอย่างเพียงพอ ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีแผนการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 12 ชั้น ขนาด 700 เตียง ซึ่งสามารถให้บริการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิ สามารถรองรับการขยายตัวด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก  ซึ่งคจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562

การเตรียมการดังกล่าวโรงพยาบาลฯ จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอ สำหรับการสร้างห้องพักผู้ป่วย ,ห้องผ่าตัด และห้องปฏิบัติการทางแพทย์ รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดำเนินการจัดการ การรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลฯ ในการเป็นที่พึ่งพิงของสังคมทางด้านผลิตบุคคลากรทางการแพทย์, ด้านการศึกษา วิจัย และบริการด้านสาธารณะสุข

 

โครงการจัดหาทุนเพื่อสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วย จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  1. จัดสร้างห้องพักผู้ป่วยให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  2. จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก และรองรับการขยายตัวด้านการบริการสาธารณสุข
  3. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอ สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงเท่าเทียมกัน