โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำหน่ายเสื้อการกุศล “ทำบุญได้เสื้อ ใส่เสื้อได้บุญ”

 

โครงการใส่เสื้อได้บุญทำบุญได้เสื้อ